O Kropi

Kropa je razpotegnjeno naselje z gručastim jedrom leži ob vzhodnem vznožju planote Jelovica v Občini Radovljica. Naselje se deli na »Zgornji konec«, »Srednji konec« in novo »Stočje«.

Slovi po tradicionalni železarski in kovaški dejavnosti. Kropa je od Radovljice oddaljena 11 km, cestni povezavi pa sta še čez vas Dražgoše oziroma iz smeri Kranj-Podnart. Skozi naselje teče potok Kroparica, ki se izliva v potok Lipnica. Kroparica ima amfiteatrsko povirje z močnim kraškim izvirom. Hudourniški značaj Kroparice je tudi etimološko jedro imena naselja in potoka: na odseku svojega toka skozi naselje se v deževnih obdobjih peni kakor »krop« (vrela voda).

GEOGRAFSKI ORIS 

Tri pokrajinske enote, svet Savskih Dobrav, Lipniška dolina s prečno dolino Kroparice in strm rob Jelovice tvorijo poseben, pretežno kraški svet, ki poteka vzporedno s Savo od severozahoda proti jugovzhodu in je obilno porasel z gozdom. Največji naselji Kropa in Kamna Gorica ležita na najbolj stisnjenih in nerodovitnih tleh obeh dolin.Njuno kulturno posebnost določata geografski položaj in zgodovinski razvoj, povezan s pridobivanjem in predelovanjem železa. Druga naselja so po nastanku kmečka: Zgornja in Spodnja Lipnica ob zgornjem toku potoka Lipnica, MIšače in Zaloše na robu savskih teras, Podnart in Otoče ob Savi, Zgornja, Srednja in Spodnja Dobrava ter Prezrenje na Dobravah, Brezovica in Ovsiše na robu manjših teras nad potokom Lipnica, Češnjica, Rovte in Poljšica na prisojnih planotah in krčevinah sredi gozdov. Območje šteje okrog 5000 prebivalcev. Zaposleni so v bližnjih centrih in lastnih podjetjih. Večina se ukvarja tudi s kmetijstvom. Edina šola je osnovna šola v Lipnici.

(531 m, 894 preb., 11 km jugovzhodno od občinskega središča Radovljice ) 

Nahaja se na dnu veličastnega amfiteatra, ki ga ustvarjajo pobočja Jelovice. Potisnjena  v kot je dostopna po treh cestah: s severne (radovljiške smeri) čez Lancovo, z vzhodne (kranjske) skozi Podnart in z južne (dražgoške) skozi vas Jamnik. Na jugovzhodu ozko dolino zapira strma Zidana skala (Črni vrh, 1307 m). Pod njo izvira hudourniška Kroparica, ki teče do izliva v Lipnico 3 km proti severozahodu. Na poti skozi naselje vre kot krop v loncu, zato tudi ime Kropa. Voda, nahajališče železove rude in gozd kot vir za lesno oglje so omogočili nastanek naselja in več kot petstoletno železarsko dejavnost. Naselje domačini delijo na Zgornji (Kotel), Srednji (Plac) in Spodnji konec. Na prisojni strani se raztezata novejši naselji Dolina in Stočje. 

V okvir iste lokalne skupnosti sodi še Brezovica (135 preb.) s starim gručastim jedrom in novim delom na terasi nad potokom Lipnica.